1* Giovanni? – DdVeigy + Lorenzi – Tosic (1.91) 2* Lindhal – Sirianni + Atletico – Xerez (1.95) 3* Jones – Klein (1.91) Sin...